CVPGP: 78E077F7BTC: 1DV9jAyxducKc92n1WjDVjGkiTfHc4sw1gLTC: LPeZXsb9UwLyeH6fjqz1xsk3cbtPTXGkDDLitenodes